« Tagasi

KANDIDEERIMINE KUNI 31.07.2023 CLRAE asendusliikme kohale

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks asendusliikme koht. Vastavalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajate nimetamise korrale (https://www.elvl.ee/esindajate-nimetamise-kord) esitab kandidaadid ELVL volikogule ELVL juhatus.

 

Kandideerimine CLRAE Eesti delegatsiooni asendusliikmeks:

1. Delegatsiooni asendusliikmeks saavad kandideerida kõigi Eesti omavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed.

2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda või kandidaadi võib välja pakkuda omavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõuet.

3. Kandideerimissoov tuleb edastada ELVL büroosse hiljemalt 31. juuli 2023. a keskpäevaks (12:00). Hilinenult esitatud kandideerimise avaldusi ei arvestata.

Kandidaadi kinnitab 12. septembril 2023 kogunev ELVL volikogu.

 

Vabas vormis kandideerimisavaldus koos lisadega saata elektrooniliselt aadressile info@elvl.ee

Avaldusele tuleb lisada:

1) kandidaadi CV eesti ja inglise keeles. Palume CV-s märkida erakondlik kuuluvus või selle puudumine, samuti märkida CV-s kindlasti võõrkeelte oskus;

2) kandidaadi allkirjastatud nõusolek kandideerimiseks, näiteks sellises vormis:

 

Avaldus

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogule                                             /kuupäev/

 

Nõusolek kandideerida CLRAE Eesti delegatsiooni asendusliikmeks

 

Käesolevaga teatan, et olen nõus kandideerima Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni asendusliikmeks mandaadiperioodil 2021-2026.

 

/nimi/

/allkiri/

 

Lisainfo

Euroopa Nõukogu (The Council of Europe, asukoht Strasbourg, Prantsusmaa) kolm alussammast on: demokraatia, õigusriik, inimõigused.

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) tegeleb nende küsimustega kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

 

Kongressi kaks põhilist töövaldkonda on:

- Ülevaated kohaliku demokraatia olukorrast EN liikmesriikides (Euroopa kohaliku omavalitsuse harta monitoorimine);

- Kohalike (ja piirkondlike) valimiste vaatlemine EN liikmesriikides (kui vastav Euroopa Nõukogu liikmesriik sellesisulise palve esitab).

Lisaks arutleb ja avaldab Kongress arvamust küsimuste üle, millel on poliitiline tähtsus kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Arvamusavaldused ja resolutsioonid adresseeritakse Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteele koos Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee arvamusega samas küsimuses. Need võivad sisaldada soovitusi, mis on adresseeritud Euroopa Nõukogu liikmesriikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele omavalitsustele ja need võivad olla lepinguprojektide algatused.

Kongress hoiab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kursis Euroopa ühinemise probleemidega, kohaliku demokraatia olukorraga Euroopa Nõukogu liikmesriikides ja aitab kaasa EN liikmesriikide omavahelisele koostööle kohaliku demokraatia valdkonnas.

Kongress hoiab tihedat sidet paljude Euroopa Nõukogu ministrite komitee erialaste konverentsidega, eriti nendega mis pudutavad kohalikku omavalitsust, regionaalplaneerimist, transporti, tööhõivet, kuultuuri, meeste ja naiste vahelise võrdsuse probleeme. Kongress toetab ühtse Euroopa ideed, toetades linnade, valdade ning piirkondade vahelisi partnerlus- ja sõprussidemeid.

 

Kongress koguneb kaks korda aastas (tavaliselt märtsis ja oktoobris) 3 päeva kestvale korralisele istungjärgule Prantsusmaal Strasbourg'is Euroopa Nõukogu Palees (Palais de l'Europe). Kongressi töö toimub kahes kojas (kohalike omavalitsuste koda ning piirkondlike omavalitsuste koda) ning kolmes komitees:

1. Monitoring Committee (järelevalvekomitee);
2. Governance Committee (valitsemisküsimuste komitee);
3. Current Affairs Committee (päevakajaliste küsimustega tegelev komitee).

 

Kongressis on neli poliitilist fraktsiooni:

1. EPP/CD - Group European People's party – Christian Democrats
2. SOC - Socialist Group
3. ILDG - Independent and Liberal Democrat Group
4. ECR - European Conservatives & Reformists Group

 

Lisainfo CLRAE kohta ning tema tegevusest: https://www.elvl.ee/clrae

 

CLRAE Eesti delegatsiooni suuruseks on 3 põhiliiget ja 3 asendusliiget.

Delegatsiooni koosseis alates 23. märtsist 2021 (mandaadiperiood 2021 - 2026):

Põhiliikmed:

  1. Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees
  2. Annika Vaikla, Viimsi vallavolikogu liige
  3. Irina Talviste, Pärnu abilinnapea

Asendusliikmed:

  1. Ott Kasuri, Harku vallavolikogu liige
  2. Aivar Nigol, Otepää vallavolikogu liige
  3. Koht täitmata.

 

Lisainfo:

Ott Kasuri
ELVL Nõunik
+372 517 9788
Ott.Kasuri@elvl.ee