« Tagasi

KANDIDEERIMINE KUNI 31.07.2023 Regioonide Komitee põhi- ja asendusliikme kohtadele

Informatsioon kandideerimisest EL Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsiooni täitmata põhi- ja asendusliikme kohtadele mandaadiperioodiks 2020-2025.

 

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks põhiliikme koht ja üks asendusliikme koht.  Põhiliikme kohalt lahkus Mart Võrklaev, kuna seoses tema nimetamisega rahandusministriks 17. aprillist 2023 peatusid KOKS § 19 lõike 2 punkti 11 alusel tema volitused Rae Vallavolikogu liikmena Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks ning seepärast lõppes tema  mandaat Regioonide Komitee liikmena. Asendusliikme koht vabanes seoses Piret Rammuli sooviga mandaadist loobumiseks 31.05.2023.

 

Lähtudes varasemast praktikast, on vaja läbi viia siseriiklik protseduur delegatsiooni ühe põhiliikme ja asendusliikme kinnitamiseks.

Vastavalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajate nimetamise korrale (https://www.elvl.ee/esindajate-nimetamise-kord) esitab kandidaadid ELVL volikogule kinnitamiseks ELVL juhatus.

 

Selgituseks – CdR liikmete nimetamise protseduur on alljärgnev:

* Protseduur ELVL-is

* ELVL esitab kandidaadi riigihalduse ministrile, kes esitab kandidaadi Vabariigi Valitsusele

* Vabariigi Valitsus kinnitab kandidaadi ja esitab kinnitamiseks EL Nõukogule

- - - - -
Riigihalduse minister on oma varasemates kirjades ELVL-ile, milles kandidaatide esitamisest teada antakse, märkinud, et delegatsiooni moodustamisel lähtuks üleriigiline omavalitsusliit järgmistest Euroopa Liidu riikides tunnustatud ja omavalitsusliiduga varasematel aastatel kooskõlastatud aluskriteeriumitest:

1) Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus: delegatsioon tervikuna peab hõlmama kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ning omavalitsusi.
2) Tasakaalustatud poliitiline esindatus: delegatsioonis tervikuna on esindatud Eesti poliitiliste jõudude lai spekter.
3) Sugupoolte tasakaalustatud esindatus: delegatsiooni kuuluvad nii naised kui mehed.

Tööks Euroopa Liidu Regioonide Komitees on soovitatav, et liikmekandidaadil on head teadmised komitee tegevusvaldkondadest ning võimalus pühendada piisavalt aega sealsele tööle, samuti piisav rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja võõrkeelte oskus.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 300 sätestab järgmised kohustuslikud nõuded kandidaatidele:
[…] 3. regioonide komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

4. […] regioonide komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud.

Artikkel 305 lisab: […] Ükski komitee liige ei või samal ajal olla Euroopa Parlamendi liige.

 

Regioonide Komitee (CdR) on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Nõukogu, Komisjon ja Parlament on kohustatud õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti: haridus, kutseõpe, noorsooküsimused, kultuur, tervishoid, keskkond, piiriülene koostöö, transport, üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, Sotsiaalfond.

Ühenduse üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud. Komiteega võidakse konsulteerida ka muudes, eriti piiriülese koostööga seotud juhtudel ning Komitee võib ka omal algatusel arvamusi avaldada.

 

CdR plenaaristungid toimuvad reeglina 6 korda aastas. Iga komitee Eesti delegatsiooni liige (nii põhi- kui asendusliige) osaleb ühes CdR komisjoni töös.

Komisjonide koosolekud toimuvad reeglina 5-6 korda aastas (siit tulenevalt on CdR delegaadi minimaalne ajakulu u 20 tööpäeva aastas, et osaleda koosolekutel; sellele lisandub kodutöö, delegatsiooni asendusliikmel u 10 tööpäeva). Lisaks võib delegaat osaleda fraktsiooni plenaaristungivahelistel koosolekutel, seminaridel ja muudel CdR koosolekutel, kuhu teda kutsutakse. CdR koosolekud toimuvad enamasti Brüsselis, kuid aeg-ajalt ka Brüsselist väljas. Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale võivad vahepeal koosolekud toimuda ka ainult üle veebi või siis hübriidvormis.

CdR delegaadi reisikulud katab CdR, lisaks makstakse delegaadile CdR poolt koosoleku päevaraha, mis peaks katma delegaadi kulutused ööbimisele ja söögile CdR töös osalemise ajal.


Kandideerimine CdR Eesti delegatsiooni põhiliikmeks ( asendusliikmeks) :
1. Eesti delegatsiooni põhiliikme ( asendusliikme) kohale saavad kandideerida omavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed.
2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda, kandidaadi võib välja pakkuda ka omavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõudeid.
3. Kandideerimissoovi avaldus koos allpool nimetatud lisadega tuleb edastada Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroole hiljemalt 31. juuli 2023 a. kell 12:00 meilile info@elvl.ee

Vabas vormis avaldusele tuleb lisada:
1) kandidaadi CV eesti ja inglise keeles. Kui kandidaat on erakonna liige, palun see märkida, samuti märkida CV-s kindlasti võõrkeelte oskus;
Vajalikud isikuandmed: eesnimi ja perekonnanimi; töökoha aadress; telefoni nr; e-posti aadress; sünniaeg ja -koht

2) kandidaadi nõusolek kandideerida. Näiteks sellises vormis:
------
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusele

Nõusolek kandideerida EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikmeks (asendusliikmeks)

Käesolevaga teatan, et olen nõus kandideerima Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikmeks (asendusliikmeks).

Allkiri
Nimi
kuupäev
------

Lisainfo:
EL Regioonide Komiteest üldisemalt https://www.elvl.ee/euroopa-regioonide-komitee
CdR kalender 2023 (seda vaadates saab ülevaate kohtumiste ajakavast) on kättesaadav aadressil https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda

 

Eesti omab Regioonide Komitees seitset mandaati. Muudatuse järgselt oleks Eesti esindajad Regioonide Komitees:

 

Põhiliikmed: (perekonnanime tähestikulises järjekorras):

 1. Juri Gotmans, Võru Linnavolikogu liige
 2. Andres Jaadla, Rakvere Linnavolikogu liige
 3. Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu liige
 4. Urmas Klaas, Tartu Linnavalitsuse liige
 5. Jevgeni Ossinovski, Tallinna Linnavolikogu liige
 6. Siim Suursild, Pärnu Linnavolikogu liige
 7. Koht täitmata

 

Asendusliikmed: (perekonnanime tähestikulises järjekorras):

 1. Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavalitsuse liige
 2. Rait Pihelgas, Järva Vallavolikogu liige
 3. Koht täitmata
 4. Marika Saar, Elva Vallavolikogu liige
 5. Urmas Sukles, Haapsalu Linnavalitsuse liige
 6. Tiit Terik, Tallinna Linnavalitsuse liige
 7. Jan Trei, Viimsi Vallavolikogu liige

 

 

Lisainfo:

Ott Kasuri
Nõunik
+372 517 9788

Ott.Kasuri@elvl.ee

10.07.2023