« Tagasi

Mihhail Kõlvart: regionaalpoliitikat ei saa teha omavalitsuste tulubaase omavahel ümber jaotades

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) ei kooskõlastanud omavalitsuste maksusüsteemi muutvat seaduseelnõu, kuna seda tehakse kiirmenetluse korras ja kohalikke omavalitsusi sisuliselt kaasamata. Eelnõu kohaselt langetab riik omavalitsustele laekuvat tulumaksuosa pea 11,8 protsendile, kuid ei vähendata omavalitsustele antud ülesandeid.

ELVL-i juhatuse esimees Mihhail Kõlvart rõhutas regionaalministrile saadetud vastuses, et jätkusuutlikku regionaalpoliitikat ei saa teha krooniliselt alarahastatud omavalitsuste tulubaase omavahel ümber jaotades. „Sellest nähtub, et riigil puudub võimekus riiklikul tasandil regionaalarengu toetamiseks ning pikaajaline regionaalarengu visioon. Riigil pole ka adekvaatset ülevaadet omavalitsuste poolt täidetavate ülesannete maksumusest," lausus Kõlvart.

Eesti kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioon ei sea kahtluse alla vajadust ette näha kohalike omavalitsuste täiendavat rahastamist, kuid linnad ja vallad ei saa nõustuda, et seda tehakse eelnõus esitatud kujul ja kiirmenetluse korras, ilma adekvaatse analüüsita ning kohalikke omavalitsusi sisuliselt kaasamata.

„Väide, et regionaalne ebavõrdsus Eestis on liiga suur, on õige, kuid juhime siinkohal tähelepanu asjaolule, et taoline olukord on kestnud kogu taasiseseisvumise perioodi vältel. Läbiviidud omavalitsusreform, mille käigus toimus sisuliselt vaid omavalitsuste liitmine, seda olukorda ei leevendanud ega saanud ettearvatult ka lahendada, sest omavalitsuste poolt täidetavate ülesannete analüüsi ei tehtud ega sellest lähtuvat rahastamise võimalikku kulupõhist mudelit välja ei töötatud. Seda ei seatud sealjuures ka eesmärgiks," märkis Kõlvart.

Üks maksumuudatuse eesmärke on, et elu oleks igal pool Eestis jätkusuutlik ja ei koonduks vaid suuremate linnade ning Harjumaa suuremate valdade ümber. Liidule jääb siiski arusaamatuks, kuidas täidab seda eesmärki fakt, et mitmete Eesti väiksemate saarvaldade tulubaas plaanitavate muudatuste mõjul väheneb. Praeguses olukorras tundub raha ümberjagamine väga ebaõiglane ja mõjub pigem karistusena, et on suudetud ääremaalise väikese omavalitsusena targalt ja vastutustundlikult majandada. Väikesaartel, kus tööealiste elanike tulumaksust laekuv tulu võib küll olla proportsionaalselt kõrge, kokkuvõttes aga jääb eelarvemaht väikese elanikkonna tõttu madalaks, napib ka täna juba ressursse heal tasemel avaliku teenuse pakkumiseks. Selliste näidete puhul võtab reform ära heast maksulaekumisest tekkivad täiendavadki võimalused.

„Ka Tartu linn ei kooskõlastanud valitsuse poolt plaanitavaid tulumaksuseaduse ja muude seaduste muudatusi, sest eelnõu ei lahenda kohalike omavalitsuste rahastamise juurprobleeme. Muudatused peaksid keskenduma fiskaaltsentrismi vähendamisele, kuid eelnõuga ei anta kohalikele omavalitsustele finantsvahendeid juurde, vaid ainult jagatakse ümber," kommenteeris ELVL-i juhatuse aseesimees Urmas Klaas. Ta lisas, et seejuures vähenevad mõne niigi tugeva rahanappuse käes oleva omavalitsuse finantsid ning et kohalike omavalitsuste olemasoleva rahastussüsteemi ebasoodsamaks muutmise tagajärjel muutub näiteks Tartu linna rahastus ebapiisavaks talle pandud omavalitsuslike ülesannete täitmiseks.

ELVL leiab, et seaduse eelnõus ei ole esitanud veenvat analüüsi maksumuudatuste mõju kohta omavalitsustele; omavalitsuste tulubaasi vähendatakse olukorras, kus inflatsioonist ning riigi kavandatavatest maksutõusudest tulenevalt on omavalitsuste kulutused niigi suuremad; omavalitsusi ei ole sisuliselt kaasatud tulubaasi kujundamise diskussiooni, et kaaluda alternatiive ning leida parim lahendus kõikide omavalitsuste jaoks; riigil puudub endiselt selge ülevaade omavalitsuse ülesannete, sh riiklike ülesannete maksumusest ja puudub põhjalik keskvalitsuse ning omavalitsuste vahel kooskõlastatud kulubaasi analüüs.

Eesti Linnade ja Valdade Liit teeb ettepaneku eelnõu menetlus peatada mõjuanalüüsi läbiviimiseks ja omavalitsustelt sisulise arvamuse küsimiseks. ELVL soovib olla läbirääkimistel sisuliseks partneriks. Ühtlasi tegi liit ettepaneku mitte muuta tulumaksuseadust ning leida võimalus täiendavate vahendite näol, et suurendada tasandusfondi 11 miljoni euro võrra.

Foto: Pixabay
ELVL pressitede
11.05.2023