« Tagasi

Osale Euroopa piirkondade ja linnade nädala sündmustel!

Selle aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädal -  #EURegionsWeek - toimub Brüsselis 9.–12. oktoobril.

Kohapealsetele istungitele ja näitustele oodatakse rohkem kui kümmet tuhandet osalejat. Ka Teil on võimalus osaleda! Registreerida saab kuni 30. septembrini.

Osalemine üritustel on tasuta, reisikulud jäävad omavalitsuse kanda.

Kui soovite osaleda üritusel #EURegionsWeek, vaadake veebisaiti: https://ec.europa.eu/newsroom/regio/user-subscriptions/621/create

Programmiga tutvumiseks ja osalemisele registreerimiseks varuge aega ja kannatust.

Avades registreerimise veebisaidi, palutakse Teil end tuvastada. Järgnevad sammud/valikud on sellised:

Sign in with your eID

Select your country of origin: valite Eesti (klikkides Eesti lipul, mille kõrval ESTONIA)

Kõige lihtsam on meil eestlastel end tuvastada valides  eID Authentication, tehes seda  Eesti Vabariigi ID kaardi või Mobiil-ID abil.

Nüüd järgneb juhendamine eesti keeles. Küsitakse Teie isikukoodi ja kui valisite Mobiil-ID, siis telefoninumbrit.

Saate kontrollkoodi ja kinnitate PIN-1ga. Kuvatakse Teie andmed ja kinnitate klikkides SUBMIT

Ja nüüd saategi valida Teid huvitavad töötoad ja sobivad üritused.

 

Taustainfot:

Euroopa piirkondade ja linnade nädal (#EURegionsWeek) on igal aastal toimuv suurim regionaalpoliitikale pühendatud üritus. Sellel iga-aastasel neli päeva kestval üritusel näitavad linnad ja piirkonnad, kuidas nad saavutavad majanduskasvu ja loovad töökohti, viivad ellu Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõendavad kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust Euroopa hea valitsemistava jaoks.

Alates ürituse esmakordsest korraldamisest 2003. aastal on sellest kujunenud ainulaadne teabevahetus- ja võrgustike loomise platvorm, mis ühendab kogu Euroopa piirkondi ja linnu, sealhulgas nende poliitilisi esindajaid, ametnikke, eksperte ja teadlasi. Selle ürituse raames on tehtud palju, et tutvustada võimalusi, mida pakub ELi vahendite kasutamine piirkondadele ja linnadele kodanike igapäevaelu parandamiseks.

Oktoobris koguneb üle 10 000 osaleja – sealhulgas rohkem kui 1 000 sõnavõtjat – kogu Euroopast ja mujalt, et osaleda ulatuslikus programmis, mis hõlmab konverentse, näitusi ja võrgustumise üritusi regionaal- ja kohaliku arengu teemal. Programmi kohandatakse igal aastal ELi konkreetsete prioriteetide järgi. Üritusel osalemine on tasuta.

Milleks on pii​rkondadele ja linnadele vaja oma nädalat?

Piirkonnad ja linnad on kaasatud enamiku ELi poliitikavaldkondade kujundamisse. Riigi tasandist allapoole jäävad omavalitsused vastutavad ELis ühe kolmandiku avaliku sektori kulutuste eest (2,1 triljonit eurot aastas) ning kahe kolmandiku avaliku sektori investeeringute eest (umbes 200 miljardit eurot). Viimatinimetatud vahendid kulutatakse sageli kooskõlas ELi õigussätetega.

Kuidas see ​​algas?

Juba 2003. aastal kutsus ELi kohalike ja piirkondlike esindajate koguna toimiv Euroopa Regioonide Komitee Brüsselis asuvaid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajaid Euroopa Liidu juures üles avama külastajatele oma uksed ühise „Open Days" kontseptsiooni raames. Aastate jooksul on sellest algatusest saanud iga-aastane tähtsündmus, millesse on kaasatud Euroopa Komisjon ja teised sidusrühmad. 2016. aastal nimetati see ümber Euroopa piirkondade ja linnade nädalaks, jättes nimetusest välja viite „Open Days". Nimemuutuse eesmärk oli vältida segiajamist Brüsselis iga aasta mais toimuvate avatud uste üritustega (Open Doors/Open Day), mille korraldavad kõik ELi institutsioonid seoses Euroopa päevaga, ning liikmesriikides asuvate komisjoni esinduste poolt sama sündmuse puhul korraldatavate sarnaste üritustega.

Kes on korralda​jad?

Euroopa piirkondade ja linnade nädala korraldavad ühiselt Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat. Iga aasta alguses, üldjuhul jaanuaris, alustatakse partnerikandidaatide taotluste vastuvõtmist. Pärast taotluste saamist valitakse kogu Euroopast partnerid: piirkonnad ja linnad, peamiselt grupeerituna temaatilistesse rühmadesse (piirkondlikud partnerlused), ettevõtted, finantsasutused, rahvusvahelised ühendused ja akadeemilised organisatsioonid. Partneritelt oodatakse seminaride korraldamist ühist huvi pakkuvatel teemadel, mis on sageli seotud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja muude ELi programmide rakendamisega.

Kuidas on program​​​m korraldatud?

Programm kujundatakse lähtuvalt põhiloosungist ja mõningatest alateemadest. Seminare korraldavad kolme kategooriasse kuuluvad partnerid: 1) piirkonnad ja linnad, 2) ELi institutsioonilised partnerid ja 3) ettevõtted, finantsasutused ning kohalikud ja Euroopa ühendused. ​

Kes osalevad Euroopa piirkonda​​de ja linnade nädalal?

Publik koosneb inimestest, kes tunnevad erilist huvi regionaal- ja linnapoliitika vastu, st enamasti kohaliku, piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi ametnikest. Tüüpiline osavõtja on kohalikust või piirkondlikust omavalitsusest.

Milline on Euroo​​pa piirkondade ja linnade nädala mõju?

Ürituse mõju on selle algusest peale süstemaatiliselt hinnatud. Osalejad on rõhutanud eelkõige seda, et ELi vahendite professionaalsel haldamisel on kasulik ELi institutsioonidelt saadud teave ning suhtlus kolleegidega teistest riikidest. Ürituse tähtsust tõestab ka selle ulatuslik meediakajastus. Juba aastaid saabub Brüsselisse seda kajastama ligi 300 trükiväljaannete, raadio-, tele- ja internetiajakirjanikku kogu Euroopast.