Valimiskord (eelnõu)

Päevakorrapunkt  2

Eelnõu

 

Eesti Linnade Liidu volikogu töökord

juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste

ja revisjonikomisjoni liikmete valimiseks

 

 

I  Üldsätted

 

 1. Liidu liikmel on õigus oma esindajate kaudu valida ja olla valitud liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni.
 2. Liidu volikogu liikmel on õigus kandideerida liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni.
 3. Liidu volikogu liikmel on õigus esitada kandidaate liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni.
 4. Liidu juhatuse 6 liiget ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse liidu volikogu liikmete poolt ja hulgast salajase hääletuse teel.
 5. Liidu juhatuse esimees ja aseesimehed valitakse liidu volikogu liikmete poolt liidu juhatuse liikmete hulgast salajase hääletuse teel.
 6. Liidu revisjonikomisjoni esimehe valivad revisjonikomisjoni liikmed endi hulgast.

 

 

II  Kanditaatide esitamine

 

 1. Kandidaadi esitamine toimub kirjalikult vastavalt vormile.
 2. Kandidaadi esitaja annab kandidaadi esitamise vormi täidetult valimiskomisjonile.
 3. Kandidaadi esitamiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek, milleks võib olla tema viisa kandidaadi esitamise vormil.

 

 

III  Valimiste korraldus

 

 1. Liidu juhatuse, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimised viib läbi liidu volikogu  poolt moodustatud valimiskomisjon.
 2. Valimised viiakse läbi kolmes etapis:
 1. liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine;
 2. juhatuse esimehe valimine;
 3. juhatuse aseesimeeste valimine.
 1. Esitatud kandidaadid kantakse valimisnimekirjadesse perekonnanimede tähestikulises järjekorras. Kandidaadi number vastab tema järjekorranumbrile kandidaatide valimisnimekirjas.
 2. Kandidaatide nimekirja sulgemise otsustab liidu volikogu.
 3. Kandidaadil on õigus oma kandidatuur tagasi võtta enne nimekirja sulgemist.
 4. Hääletaja saab salajase hääletuse bülletääni valimiskomisjonilt.
 5. Liidu volikogu igal liikmel on juhatuse liikmete valimisel 6 häält ja revisjonikomisjoni liikmete valimisel 5 häält.
 6. Juhatuse esimehe valimisel on liidu volikogu igal liikmel üks hääl.
 7. Aseesimeeste valimisel on liidu volikogu igal liikmel 2 häält.
 8. Kordushääletusel on liidu volikogu igal liikmel üks hääl.
 9. Valimisbülletääni ruutu kirjutab salajasel hääletusel osaleja kandidaadi või kandidaatide numbri või numbrid, kelle poolt ta hääletab.
 10. Täidetud bülletääni laseb hääletaja valimiskomisjoni poolt pitseeritud valimiskasti.
 11. Liidu volikogu koosoleku juhataja teatab hääletuse läbiviimise eel valimiskastide sulgemise kellaaja.

 

 

IV  Valimistulemuste väljaselgitamine

 

 1. Juhatuse liikmete valimisel osutuvad valituks 6 enim hääletusel osalevate liidu volikogu liikmete hääli saanud kandidaati. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse vajadusel läbi kordus­hääletus võrdse häälte arvuga kandidaatide vahel.
 2. Juhatuse esimehe valimisel osutub valituks kandidaat, kes saab üle poole hääletusel osalevate liidu volikogu liikmete häältest. Kui ükski kandidaat ei saa vajalikul hulgal hääli, viiakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel läbi kordushääletus. Kordushääletusel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat.
 3. Aseesimeesteks osutuvad valituks kaks enim hääletusel osalevate liidu volikogu liikmete hääli saanud kandidaati. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse vajadusel läbi kordushääletus võrdse häälte arvuga kandidaatide vahel.
 4. Revisjonikomisjoni liikmeteks osutuvad valituks 5 enim hääletusel osalevate liidu volikogu liikmete hääli saanud kandidaati. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse vajadusel läbi kordushääletus võrdse häälte arvuga kandidaatide vahel.
 5. Valimisbülletään, millele on kirjutatud rohkem kandidaatide numbreid, kui oli hääletajal hääli, või millel on mahakriipsutusi, loetakse kehtetuks. Muudel juhtudel otsustab valimisbülletääni kehtivuse valimiskomisjon.
 6. Valimiskomisjon fikseerib hääletuse tulemused komisjoni koosoleku protokollis.
 7. Juhatuse liikmete, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikmete valimine kinnitatakse valimiskomisjoni protokolli alusel liidu volikogu otsusega.

 

 

V  Protestid

 

 1. Valimistega seotud protestid tuleb esitada valimiskomisjonile kirjalikult enne valimis­tulemuste kinnitamist volikogu poolt. Hilisemaid proteste ei arvestata. Protestide suhtes võtab valimiskomisjon vastu otsuse.
 2. Kõik valimistega seotud protseduurilised ja töökorralduslikud küsimused volikogu koos­olekul lahendatakse lahtisel hääletamisel poolthäälteenamusega.