VOL-i vanematekogu otsus vaheprotokolli kohta

Viljandi, 16. juuni 2004 nr 18

 

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanematekogu, kuulanud ära liidu tegevdirektori Märt Molli ettekande ja vanemate kogu liikmete avamused läbirääkimiste vaheprotokolli kohta

 

o t s u s t a b:

 

 1. Nõustuda põhimõtteliselt läbirääkimiste vaheprotokollis kajastatud tulemustega.
 2. Esitada Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Omavalitsusliitude Koostöökogule ettepanekud tungivamalt nõuda järgmiste tingimuste täitmist:
  1. Tulumaksu omavalitsustele laekuva osa tõstmine 11,8%;
  2. Tasandusfondi suuruse kavandamine riigieelarves tulenevalt omavalitsuste tulude ja kulude tegelikust arvestuslikust vahest;
  3. Kohalike omavalitsuste tulude tõstmine tulenevalt infrastruktuuri korrashoiu kulude lisamisest tulubaasi;
  4. Kohalike teede korrashoiuks vahendite eraldamine vastavalt KTK ettepanekutele.
  5. Kohalikust eelarvest töötasu saava pedagoogilise personali, kultuuri, spordi ja noorsootöötajate palga ühtlustamiseks vahendite eraldamine kohalikesse eelarvetesse KTK poolt esitatud suuruses või vastavate vahendite võrra omavalitsusüksuste tulubaasi tõstmine.
  6. Haridustoetuse eraldamise süsteemi täpsustamine tulenevalt omavalitsuste suurtest erisustest.
 3. Mitte nõustuda planeeritava haridusreformi kavandamisega, kui see on üles ehitatud tsentraliseerimisele, omavalitsuste tulubaasi vähendamisele, kohaliku otsustusõiguse vähenemisele ja seob investeeringute saamise haridusasutuste üleandmisega eraõiguslikule isikule või riigi äriühingule.
 4. Teha üleriigilistele liitudele ettepanek KTK nõudmiste rahuldamata jätmisel kavandada üleriigilisi omavalitsuste aktsioone oma nõudmiste  kaitseks.
 5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Jaan Lukas Liidu esimees

 

Trükitud: 4 eks

Omavalitsusliitude Koostöökogu – 1 eks
Eesti Maaomavalitsuste Liit – 1 eks
Eesti Linnade Liit – 1 eks
Kaust – 1 eks