KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

19.09.22

Analüüs viid läbi ajavahemikus november 2021 – juuli 2022, lähteülesandeks oli uurida 20 KOVide poolt enimkasutatud infosüsteemide vastavust riiklikele nõuetele. Analüüsi rahastati struktuurifondide toetusest, lisaks panustasid projekti kaasfinantseeringuga 32 omavalitsust.

Analüüsi käigus sai selgeks, et vastavuse küsimusest tähtsam on selgitada välja, mis on olemasoleva olukorra tekkepõhjused ning kuidas võiks olukorda parandada. Seega keskendub analüüs küll ülevaatele kehtivate nõuete täitmisest, kuid läheb ka kaugemale – vaatab ja käsitleb aspekte, mis on tekitanud olukorra, kus KOVide avalike teenuste pakkumine on suuresti teenusepakkuja, mitte KOV-i enda kontrolli all.

Analüüsi tulemus võimaldab üldisel tasemel hinnata infosüsteemide haldamise praktikat KOV-ides ning saada ülevaade nende võimekusest vastata asjakohastele õigusaktidele, standarditele ja muudele nõuetele. Analüüs ei anna eraldi hinnangut iga vaadeldud KOV-i tegevusele ega aseta KOV-e pingeritta. Samuti ei tehta seda intervjueeritud teenusepakkujate suhtes. Koondvaade on sisendiks nii ELVL-ile kui ka projektis osalevatele omavalitsustele ühiste arendustegevuste teostamiseks või tellimiseks tulevikus.

Projekti kogumaksumus: 50 868 EUR, millest kohalike omavalitsuste kaasfinantseering 7 630,20 EUR.

Eraldatud toetuse summa: 43 237,80 EUR. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.