Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökord

Kinnitatud 24.mai 2022
läbirääkimiste koosolekul

 

 

VABARIIGI VALITSUSE JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELISE EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖKORD

 

      I. LÄBIRÄÄKIMISTE POOLED JA EESMÄRK

 1. Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsus (edaspidi valitsus), keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1-2 alusel ja kooskõlas riigieelarve seaduse § 46 lõikega 2 moodustatud valitsuskomisjon[1] ning üleriigiline omavalitsusliit Eesti Linnade ja Valdade Liit (edaspidi Liit) (edaspidi koos pooled).
 2. Läbirääkimiste teemad on:
  2.1 kohalike omavalitsuste ülesanded ning nende omavalitsuslik või riiklik olemus:
       2.1.1. kohalike omavalitsuste ülesanded ja otsustusõigus;
       2.1.2. kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud riiklike ülesannete täitmise ning kulude katmise tingimused ja korraldus;
  2.2 Olulise mõjuga poliitikameetmete algatamine:
       2.2.1. Riigi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud kohalike omavalitsuste tegevused ja selleks vajaliku võimekuse toetamine (sh rahastamine);
  2.3 seadusandlikud ja rahastamiskorralduse muudatused:
       2.3.1. edasiantavate maksude (tulumaks, maamaks, keskkonnatasud) osa suurus ja laekumise põhimõtted;
       2.3.2. tasandusfondi, toetusfondi ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks eraldatava toetuse suuruse kujunemise põhimõtted ja suurused järgmiseks eelarvestrateegia (edaspidi RES) perioodiks ja eelarveaastaks, jaotamise alused, kasutamise tingimused, ning nende kajastamise tingimused eelarvestrateegias ja riigieelarve (edaspidi RE) eelnõus;
       2.3.3. finantsdistsipliini tagamise meetmed, nende arvväärtused ja kohaliku omavalitsuse üksuste konsolideeritud eelarve puudujäägi või ülejäägi suurus eelarvestrateegia perioodiks;
       2.3.4. valitsussektori struktuurse eelarvepuudujäägi ilmnemisel võimalike proportsionaalsete meetmete rakendamine kohaliku omavalitsuse üksustele, mis parandavad valitsussektori struktuurset eelarvepositsiooni. eelarvepositsiooni parandamise ja finantsvõimekuse suurendamise meetme rakendamine;
       2.3.5. kohalike maksude küsimused;
  2.4. muud kohalike omavalitsuste ülesandeid, finantseerimist ja finantsjuhtimist puudutavad küsimused.
 3. Läbirääkimised toimuvad poolte läbirääkimiste üldkoosolekutena ja valdkondlike töörühmade koosolekutena.
 4. Läbirääkimistel üldkoosolekul lepitakse kokku ka läbirääkimiste tulemusi kajastava läbirääkimiste protokolli sisus ja vormis ning läbirääkimiste tulemuste protokolli allkirjastamises ning selle ajas.
 5. Läbirääkimiste korraldamise eest vastutab valdkonna eest vastutav minister (valitsuskomisjoni juht).
 6. Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast töökorrast ja läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetest.

 

     II. LÄBIRÄÄKIMISTE KORRALDUS JA AJAKAVA[2]

 1. Liit esitab Rahandusministeeriumile ettepanekud riigi eelarvestrateegia ja riigi eelarve eelnõu ning valdkondlikes töörühmades arutatavate küsimuste kohta  15. veebruariks.
 2. Valdkondlikud ministeeriumid esitavad ettepanekud valdkondlikes töörühmades arutatavate küsimuste kohta Liidule ja Rahandusministeeriumile 15. veebruariks.
 3. Rahandusministeerium esitab Liidu esitatud ettepanekud, ministeeriumite ettepanekud ja KOVide finantsseisu ülevaate veebruari lõpuks koondina punktis 31 toodud töörühmade juhtidele.
 4. Valdkondlike töörühmade kohtumised Liidu esitatud ettepanekute ja valdkonnaministeeriumi kavandatavate KOVide ülesannete ja finantseerimise küsimuste muudatuste aruteluks eelarvestrateegia perioodil ja RE eelnõus toimuvad enne valdkonnaministeeriumite RES ja RE taotluste esitamist Rahandusministeeriumile hiljemalt 31. mail.
 5. Valitsuskomisjoni ja Liidu delegatsiooni läbirääkimiste üldkoosolek toimub vähemalt kaks korda aastas:
  11.1. valdkondlike töörühmade aruteludest kokkuvõtete tegemiseks hiljemalt 31. mail.  
  11.2. valitsuse RES ja RE arutelude lõplike otsuste läbirääkimisteks enne RESi valitsuses kinnitamist ja RE eelnõu valitsuses heaks kiitmist septembris.
 6.  Rahandusministeerium informeerib Liidu delegatsiooni RES-is ja RE eelnõus KOVidele kavandatavate edasiantavate maksude ja toetuste lõplike suuruse kohta ning korraldab osapoolte nõusolekul läbirääkimiste protokolli allkirjastamise.
 7.  Valitsuskomisjoni juht ja Rahandusministeerium lisavad läbirääkimiste protokolli riigi eelarvestrateegiale ja Riigikogule esitatavale riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirjale.
 8. Valitsuskomisjon ja Liit võivad esitada ettepaneku omavaheliseks kohtumiseks punktis 2 toodud teemadel RES ja RE koostamise ajakava väliselt.
 9. Rahandusministeerium tagab läbirääkimiste tehnilise teenindamise, sh läbirääkimiste üldkoosolekute salvestamise ja protokollimise ning materjalide ja protokolli edastamise läbirääkimiste pooltele. Vaidlused üldkoosoleku protokolli osas lahendatakse vastavalt salvestusele.

 

   III. LÄBIRÄÄKIMISTE SISU 

 1. Pooled esitavad läbirääkimisteks ettepanekud, taotlused ja seisukohad töörühmade valdkondade kaupa.
 2. Pooled sõnastavad läbirääkimisteks RES perioodi olulisimad strateegilised sihid läbirääkimiste valdkonnas ning esitavad nende toetamiseks vajalikud muudatuste ettepanekud koos põhjendustega:
  17.1. konkreetsete omavalitsuse ülesannete, tulude ja rahastamise korra muudatusteks koos esialgse võimalike mõjude ülevaate ning maksumuse kalkulatsiooni ja/või selle lähtealustega. Juhul kui maksumust ei ole võimalik arvutada tuleb seda selgitada;
  17.2. kavandatavateks strateegiliselt olulisteks tegevusteks ja poliitika muudatusteks, mille kontseptuaalsed alused pole valminud või mille rahastamise põhimõtteid ja maksumust pole veel välja töötatud;
  17.3. teenuste või ülesannete korralduse muutmiseks, milleks on vajalik riigi ja KOV koostöö;
  17.4. detsentraliseerimise ja KOV rolli ning otsustusõiguse suurendamise suunas liikumiseks;
  17.5. KOVidele seadusega pandud ülesannete olemuse ja täitmise korraldusega seotud küsimuste lahendamiseks.
 3. Pooled esitavad töörühmade aruteludel seisukohad teise poole ettepanekute osas.
 4. Läbirääkimiste tulemused, mis puudutavad RES-i ja RE eelnõud fikseeritakse läbirääkimiste protokollis.
  19.1. Protokollis kajastatakse poolte esitatud fiskaalse mõjuga ettepanekud, mille osas on läbirääkimiste koosolekul heakskiidetud kokkulepped või kokkuleppe mittesaavutamise korral lahkarvamused koos teise poole seisukohtade ja põhjendustega.
 5. Muud valdkondlikud ettepanekud ja läbirääkimiste seisukohad ning planeeritavad indikatiivsed välisvahendite toetusmeetmed valdkondades kajastatakse läbirääkimiste protokolli lisas ja töörühmade materjalides.

 

 1. LÄBIRÄÄKIMISTE ÜLDKOOSOLEKU TÖÖKORRALDUS[3]
 1. Läbirääkimiste üldkoosolekut juhatab valitsuskomisjoni juht või tema poolt volitatud isik.
 2. Koosolekud protokollitakse, koosoleku protokollis kajastatakse poolte seisukohad, saavutatud kokkulepped ja erimeelsused. Protokolli eelnõu esitatakse pooltele märkuste esitamiseks hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast läbirääkimiste üldkoosolekut. Pärast valitsuskomisjoni ja Liidu liikmetega kooskõlastamist allkirjastab valitsuskomisjoni juht läbirääkimiste koosoleku protokolli.
 3. Läbirääkimiste koosolekul arutatakse eelnevalt töörühmades läbi töötatud seisukohti, ettepanekuid, kokkuleppeid ja erimeelsusi ning muid materjale, mis edastatakse hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist läbirääkimiste pooltele. Juhul, kui läbirääkimiste koosoleku materjalid ei ole tähtaegselt esitatud, võib osapool teha ettepaneku koosoleku toimumise aja edasi lükkamiseks.
 4. Koosoleku päeval võib poolte nõusolekul erandjuhul lülitada päevakorda täiendavaid küsimusi.
 5. Läbirääkimiste koosolek võib muuta töörühmades saavutatud kokkuleppeid või muuta kokkulepete ja lahkarvamuste sõnastust.
 6. Rahandusministeerium koondab valdkondade töögruppide seisukohad läbirääkimistel, tehes vajadusel redaktsioonilisi muudatusi. Muudatused kokkulepete sõnastuse osas kooskõlastatakse poolte vahel üldjuhul enne läbirääkimiste koosoleku toimumist.
 7. Rahandusministeeriumil on dokumendi ühtsuse ja selguse tagamiseks õigus teha redaktsioonilisi muudatusi ja keelelisi parandusi läbirääkimiste koosolekule esitatud materjalidesse (sh poolte kokkulepete sõnastustesse, va ettepanekute, põhjenduste, arvamuste ja märkuste sisusse), informeerides sellest töörühmade esimehi ja Liitu.
 8. Läbirääkimiste koosolekule esitatud materjalid lisatakse koosoleku protokollile. Koosoleku protokollid säilitatakse elektrooniliselt Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonnas ja Liidu büroos.
 9. Läbirääkimiste koosolekute protokollid koos lisatud materjalidega avalikustatakse Liidu veebilehel.
 10. Poolte kokkuleppel võib üldkoosoleku viia läbi kirjalikult (e-kirja teel) järgides samu põhimõtteid. Kirjaliku koosoleku korral esitatakse materjalid kirjalikult kommenteerimiseks vähemalt nädalase arvamuste esitamise tähtajaga.

 

   V. LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMADE TÖÖKORRALDUS[4]

 1. Läbirääkimiste seisukohtade läbirääkimisteks moodustatakse asjaomaste ministeeriumite ja Liidu poolt nimetatud esindajatest valdkondlikud töörühmad:
  31.1. rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
  31.2. hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm;
  31.3. töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
  31.4. transpordi ja teede töörühm;
  31.5. IKT töörühm;
  31.6. kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
  31.7. keskkonna töörühm;
  31.8. lõimumise töörühm;
  31.9. ruumi, elamumajanduse ja maade töörühm.
 2. Poolte kokkuleppel võib spetsiifiliste küsimuste aruteluks ja ettepanekute väljatöötamiseks moodustada ajutisi ja alatöörühmi, kuhu kaasatakse valdkonna spetsialiste.
 3. Valdkondlike töörühmade kohtumised võivad toimuda aasta läbi ka RES ja RE koostamise ajakava väliselt.
 4. Rahandusministeerium koostab enne töörühmade arutelusid üldise KOV finantsülevaate, mis saadetakse töörühma juhtidele ja Liidule.
 5. Töörühma töö korralduse eest vastutab vastava valdkonna valitsuskomisjoni liige. Töörühma koosoleku kokkukutsumise ja tehnilise teenindamise tagab asjaomane ministeerium.
 6. Rahandusministeeriumi esindajad kuuluvad kõikidesse töörühmadesse.
 7. Vastava valdkonna minister nimetab töörühma esimehe ja vastavalt Liidu ettepanekule aseesimehe.
 8. Töörühma koosolekuid juhib töörühma esimees või aseesimees. Töörühmade koosolekud protokollitakse, märkides ära arutatud küsimused, saavutatud kokkulepped ja eriarvamused.
 9. Vastavalt probleemide iseloomule kaasatakse töörühma koosolekutele vajadusel valitsemisala korraldamise eest vastutav minister.
 10. Töörühma koosolekul osalevad töörühma liikmed. Koosolekule võidakse kaasata valdkonna spetsialiste. Töörühma väliste isikute osalemine koosolekul tuleb kooskõlastada töörühma juhiga.
 11. Töörühma aseesimehe taotlusel on töörühma esimees kohustatud töörühma koosoleku hiljemalt kümne tööpäeva jooksul kokku kutsuma.
 12. Töörühma aseesimehel on õigus töörühm kokku kutsuda, kui tema taotlusel ei ole töörühma esimees kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest töörühma koosolekut kokku kutsunud.
 13. Materjalid, mis tulevad koosolekul arutamisele (sh seisukohad esitatud ettepanekutele), edastatakse töörühma liikmetele hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Juhul, kui töörühma koosoleku materjalid ei ole töörühma liikmetele tähtaegselt esitatud, võib osapoole ettepanekul töörühma juht koosoleku toimumise aja edasi lükata.
 14. Töörühmad töötavad läbi oma valdkonnas läbirääkimistele esitatud ettepanekud ja esitavad Rahandusministeeriumile töörühmas ettevalmistatud kokkulepete ja eriarvamuste sõnastused vähemalt neli tööpäeva enne läbirääkimiste üldkoosolekut. Juhul kui töörühma materjalid ei ole esitatud vähemalt 48 tundi enne läbirääkimiste koosoleku toimumist, ei võta läbirääkimiste üldkoosolek selle töörühma materjalide põhjal vastu otsuseid.
 15. Kui töörühmas ei saavutata üksmeelt kokkuleppe või eriarvamuse sõnastuse osas võib töörühma juht, informeerides Rahandusministeeriumi, suunata küsimuse arutlusele läbirääkimiste üldkoosolekule.
 16. Töörühma koosoleku protokoll koostatakse viie tööpäeva jooksul pärast töörühma koosoleku toimumist ja saadetakse töörühma liikmetele paranduste tegemiseks. Töörühma koosoleku lõplik protokoll edastatakse töörühma liikmetele, Rahandusministeeriumile ja Liidu büroole.
 17. Töörühmade koosolekute protokollid koos lisatud materjalidega avalikustatakse Liidu ja Rahandusministeeriumi veebilehel.

 

Lisa 1. Läbirääkimiste ajakava

Joonis 1. Läbirääkimiste ajakava

 

 


[2] Lisa 1, joonis 1

[3] Veebikoosolek ja antud viisil koosolekul osalemine on võrdustatud füüsilise ruumi koosolekuga. 

[4] Veebikoosolek ja antud viisil koosolekul osalemine on võrdustatud füüsilise ruumi koosolekuga.

 

Kinnitatud VV ja ELVL läbirääkimiste töökord 24.05.2022 (.docx)